FİNANS SERGİSİ

Toplumda finansal okur – yazarlık ve finans bilincinin aşılanması, devrimsel bir etki yaratarak bağımsız ve dinamik bir finansal yapı kurulmasını ve küresel ölçekte güçlü olunmasını sağlar. Toplumlar, ilkel - göçebe yaşamdan yerleşik modern hayata geçiş sürecinde finansal olguları güç unsuru olarak kullanmışlardır.

Finansal yönden bağımlı ve sağlıklı yapıya sahip olmayan toplumlar, sağlıklı ve bağımsız toplumların boyunduruğu altında kalmıştır. Bu bakımdan finans konusunda bilinçli toplumların güç unsurunu elinde bulundurdukları aşikârdır. Keza toplumların gelişmişlik seviyelerini ölçen parametrelerden biri olan gayri safi milli hâsıla, finans konusunun ne denli önemli olduğunu bize göstermektedir. Bu bağlamda finansal okur – yazarlık ve finans bilincinin aşılanması toplumların refahı için önemli bir unsurdur. Finans Sergisi de bu bilinci aşılamak ve farkındalığı arttırmak için tasarlanmıştır.

10 yaş ve üzeri için uygundur.